RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych
NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych „ANAMED” , ul. Słowackiego 25C, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@anamed.info ; telefon: 41 262 00 46 ; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie badań laboratoryjnych i przedstawienie ich wyniku.

Podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest rozporządzenie UE o ochronie danych RODO. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.

Ponadto podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych przez laboratorium jest ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności art. od 23 do 30a oraz ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać́ następujące kategorie Twoich danych:
• Podstawowe dane identyfikacyjne,
• Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
• Dane dotyczące zamieszkania,
• Dane dotyczące zdrowia fizycznego,
• Dane dotyczące ryzykownych sytuacji oraz zachowań,
• Dane dotyczące rekonwalescencji.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać́ następującym kategoriom podmiotów:podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, w szczególności:
• innym placówkom medycznym, z którymi współpracujemy w celu wykonania badań,
laboratoriom,
• lekarzom,
• pielęgniarkom.

Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, Twoje dane w postaci zaszyfrowanej, przekazywane będą podmiotom obsługującym system teleinformatyczny do elektronicznego odbioru wyników badań.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.W przypadku wykonywania badań laboratoryjnych na podstawie skierowania na badania albo zlecenia lekarza, Twoje dane zawarte w skierowaniu przechowujemy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza.
W przypadku skierowań przekazanych do laboratorium bezpośrednio przez lekarza kierującego, w sytuacji, kiedy nie zgłosisz się na badania, dane zawarte w skierowaniu przechowujemy przez okres 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie.
Okres przez jaki przechowujemy Twoje dane wynika z treści art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

VIII. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
• ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
• sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś́ wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Informujemy, że nie przetwarzamy Twoich danych w celach marketingowych,
• prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@anamed.info lub zadzwoń pod numer: 41 262 00 46 lub skontaktuj się z nami bezpośrednio w laboratorium. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem wykonania badań laboratoryjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez nas zamówienia na realizację badań diagnostycznych. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

X. Informacja o źródle danych
Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku wykonywania badań laboratoryjnych na zlecenie lekarza, Twoje dane przekazywane są nam przez podmiot kierujący na badania.
Anamed
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Słowackiego 25C
tel./fax 41 262 00 46